Easy Way to Uninstall HL-DBExporter (PostgreSQL to PostgreSQL)